Privacy Policy

Via de Website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Media 2 Connect B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
- wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

M2C is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

1. Definities

Met het gebruik van de Website, verwerkt M2C de persoonsgegevens van de Gebruiker. M2C doet dit in overeenstemming met deze privacy policy. De persoonsgegevens die aan M2C worden verstrekt, verwekt M2C op basis van gerechtvaardigd belang, onder meer om uw ervaring op de Website te optimaliseren, of om, in overeenstemming met de algemene voorwaarden, uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met u (het aanbieden van onze chatdiensten), of omdat Gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven.

Gegevens betreffende ras, religie, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging en strafrechtelijk gedrag worden beschouwd als bijzondere persoonsgegevens. Deze mogen alleen verwerkt worden wanneer Gebruiker daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend of indien Gebruiker die uit eigen initiatief in het kader van het gebruik van de dienst heeft verstrekt. Begrippen die met een hoofdletter zijn geschreven maar die hieronder niet zijn vermeld, worden in de algemene voorwaarden gedefinieerd.

- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- Aanmelding: de handeling waarbij een Gebruiker actief en bewust een Account aanmaakt;
- Account: een registratie op de Website, waardoor Gebruiker in staat gesteld wordt om in contact met Profielen te komen;
- AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening;
- Gebruiker: een natuurlijk persoon die zich aanmeldt op de Website;
- Gebruikers-database: de datebase, waarin de gegevens van alle Gebruikers opgeslagen wordt. Een Gebruiker heeft een persoonlijk Account en logt in met een unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord;
- Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon, zoals bedoeld in de AVG;
- Profiel: een door een bezoeker op de Website geplaatste omschrijving van zichzelf, waaronder zijn persoonlijke gegevens en profielfoto, alsmede de chathistorie;
- Media 2 Connect B.V. (hierna: “M2C”): de verantwoordelijke voor de website, alsmede de onderliggende infrastructuur en gekoppelde applicaties.

De website slaat alle informatie die u verstrekt via de Website op en verwerkt deze. Deze informatie omvat informatie van de Gebruiker en zijn:

- account;
- berichten;
- afbeeldingen;
- betalingen; en
- andere door Gebruiker gegenereerde inhoud.

Hieronder zal de grondslag en de wijze waarop verder uitgewerkt worden.

2. Account

Het e-mailadres van Gebruiker wordt gebruikt om het account te bevestigen en deze te activeren, alsmede om contact met Gebruiker op te nemen.

Om gebruikt te maken van de Gebruikers-database, dient Gebruiker een Account aan te maken. Wanneer Gebruiker een Account heeft aangemaakt, wordt Gebruiker gevraagd om bepaalde informatie in te voeren. De volgende informatie is verplicht:

- geslacht;
- geboortedatum;
- woonplaats;
- gebruikersnaam;
- e-mailadres;
- wachtwoord.

Deze werkingen van de Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij Gebruiker partij is, namelijk om de chatdienst aan Gebruiker te kunnen verlenen en om Gebruiker in contact te brengen met Profielen die aansluiten op de voorkeuren van Gebruiker.

Verder kan Gebruiker optioneel informatie aan zijn Account toevoegen, zoals foto’s, hobby’s en voorkeuren. Op basis van de voorkeuren die Gebruiker heeft opgegeven, doet de Website suggesties op basis van vooraf ingestelde filters. Op deze manier kan Gebruiker contacten sneller en gemakkelijker vinden. De Website verwerkt daarnaast ook de chats met andere Gebruikers, evenals de inhoud die u publiceert, als onderdeel van de werking van de Dienst.

De Website vraagt de Gebruiker om deze informatie op basis van haar gerechtvaardigd belang, namelijk om haar service het best op Gebruiker af te stemmen. Voor zover Gebruiker bijzondere persoonsgegevens aan de Website verstrekt, verwerkt de Website deze gegevens op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker. Gebruiker kan deze toestemming altijd weer intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking.

Het bovenstaande geldt niet voor zover Gebruiker op eigen initiatief bijzondere persoonsgegevens heeft verstrekt in het kader van de Dienst. De website gebruikt die gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang om de Dienst op een goede wijze aan Gebruiker te kunnen verlenen.

3. Nieuwsbrief en persoonlijke aanbiedingen

Nieuwsbrief:
Gebruiker heeft de mogelijkheid op de Website om zich in te schrijven voor nieuwsbrieven die door M2C worden verzonden. Als Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, maakt M2Cgebruik van het e-mailadres dat Gebruiker heeft opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. M2C kan ook de naam en/of het geslacht van Gebruiker gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren. Indien Gebruiker geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, kan Gebruiker gebruik maken van de afmeldingsmogelijkheid die in elke nieuwsbrief is opgenomen. M2C verwerkt het e-mailadres van Gebruiker ten behoeve van direct marketing op basis van haar gerechtvaardigd belang om de nieuwsbrief te kunnen toezenden.

Persoonlijke aanbiedingen:
Op grond van de Persoonsgegevens die door M2C zijn verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel probeert M2C haar aanbiedingen zo goed mogelijk op Gebruiker af te stemmen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van e-mailberichten, of via websites van derden onder de aandacht van de Gebruiker worden gebracht. M2C maakt hiervoor onder meer gebruik van:

- opgegeven voorkeuren;
- het aan credits bestede bedrag;
- gebruikte functionaliteiten;
- surfgedrag op de Website;
- gegevens verzameld met behulp van cookies.

Bovengenoemd gebruik van Persoonsgegevens zal alleen plaatsvinden indien Gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven. Indien Gebruiker niet langer wenst dat Persoonsgegevens voor dit doeleinde worden gebruikt, kan Gebruiker de door verleende toestemming intrekken door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: support@sletplaats.be

4. Vragen

Op de Website kan Gebruiker vragen stellen of mededelingen doen met betrekking tot het gebruik van de Website. Een medewerker neemt vervolgens contact met Gebruiker op om de vraag te beantwoorden en/of het bericht te verwerken. Daartoe wordt gevraagd om de volgende informatie te verstrekken:

-e-mailadres;
- onderwerp van het bericht;
- een beschrijving van de vraag of het bericht;
- bijlagen (optioneel).

De Persoonsgegevens die op deze wijze worden verzameld, wordt onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten. Deze verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van M2C, namelijk het belang om Gebruiker efficiënt te kunnen bedienen en de klantenservice van M2C te optimaliseren.

5. Betalingsgegevens

Als Gebruiker volledig gebruik wil maken van de Gebruikers-database, dient Gebruiker credits aan te schaffen. Voor deze aankopen zijn telefoonnummer of betalingsgegevens van Gebruiker nodig, zoals gegevens die benodigd zijn voor bijvoorbeeld iDeal, Mister Cash of creditcard. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de betaling uit te voeren. Wanneer Gebruiker gebruik maakt van deze betaaldiensten, wordt Gebruiker doorgestuurd naar de website van zijn bank. Na betaling wordt Gebruiker teruggeleid naar de Website. Deze verwerking van uw Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij Gebruiker partij is, namelijk om de chatdienst aan Gebruiker te kunnen verleden en te factureren.

6. Gebruik voor derden

Als Gebruiker Persoonsgegevens vertrekt aan de Website, zullen deze Persoonsgegevens niet worden gedeeld met derde, behalve en voor zover dit duidelijk blijkt uit deze privacy policy. Persoonsgegevens van Gebruiker kunnen aan derden worden verstrekt voor zover Gebruiker hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

M2C maakt bij het aanbieden van de Website in sommige gevallen gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld voor het hosten van de Website en het inzetten van moderators die controleren op ongepast inhoud. M2C heeft overeenkomsten met deze derden gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die zij moeten nemen om de Persoonsgegevens van Gebruiker te beschermen.

Ook kan M2C de gegevens van Gebruiker aan derden verstrekken als deze gegevens niet tot de Gebruiker persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde het IP-adres van Gebruiker). Hierbij wordt verwezen naar het onderdeel “Automatisch gegenereerde informatie”. Deze gegevens worden gedeeld met Google Analytics een externe dienstverlener die zorgt voor het naar behoren functioneren van de Website.

Tot slot kan M2C de persoonlijke gegevens van Gebruiker aan derden verstrekken indien M2C daartoe op basis van wetten en/of voorschriften verplicht is, M2C verplicht is dit te doen als gevolg van een rechtszaak en/of indien M2C van oordeel is dat dit noodzakelijk is om de rechten van M2C te beschermen.

7. Automatisch gegenereerde informatie

Om de Website optimaal te laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s correct weer te geven en om de Website te beveiligen), verzamelen wij bepaalde informatie. Deze gegevens worden automatisch gegenereerd tijdens uw gebruik van de Website. Deze informatie bestaat uit:

- het type apparaat dat wordt gebruikt;
- het IP-adres van het apparaat;
- het besturingssysteem dat wordt gebruikt;
- de browser software die wordt gebruikt;
- de pagina’s die worden bezocht;
- de internet serviceprovider die wordt gebruikt.

Deze informatie wordt gebruikt op basis van het gerechtvaardigd belang om de dienstverlening van M2C zo goed mogelijk op de wensen van de Gebruiker aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. Deze verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van M2C, namelijk het belang van M2C om haar Website te beveiligen en zo gebruiksvriendelijk mogelijk aan te kunnen bieden.

8. Statistisch onderzoek

Door het invullen van de seksuele voorkeur maakt Gebruiker kenbaar zich bewust te zijn van het feit dat M2C deze gegevens opslaat en verwerkt. M2C streeft ernaar om de Gebruiker een optimale gebruikerservaring van de Website te geven en deze in de hoogste kwaliteit te leveren. Hierdoor is het noodzakelijk dat M2C statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in haar Website kan aanbrengen.

9. Cookies verklaring

In deze Cookie verklaring wordt uiteengezet op welke wijze via de website van M2C en de bij haar aangesloten partners cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van de computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: “Communicatiemiddelen”) van de Gebruiker. In deze Cookie verklaring wordt tevens aangegeven voor welke doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. M2C raadt de Gebruiker van de Website aan deze Cookie verklaring aandachtig door te nemen.

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan de browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de Communicatiemiddelen worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen de Communicatiemiddelen of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies hanteert de Website voor welk doel?
De Website maakt gebruik van cookies die zij zelf plaatst en uitleest. Bij het plaatsen en uitlezen van deze zogenaamde first party cookies zijn noodzakelijk om de door u verzochte dienst te kunnen leveren. Tevens plaatst de Website cookies om uw zoekresultaten tijdens een sessie te onthouden. Deze sessie cookies vergemakkelijken uw gebruik van de Website. De cookies worden weer gewist zodra de browsersessie wordt beëindigd.

Deze functionele en sessie cookies vallen niet onder de cookiewetgeving en de Website is daarom niet verplicht de Gebruiker hiervoor te informeren. Zij doet dit echt wel omdat zij transparant wil zijn over het gebruik van alle cookies.

Cookies van derde partijen:
Google Analytics – Voor het verzamelen van web statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maar M2C gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op de Communicatiemiddelen van de Gebruiker aan de hand waarvan het gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan M2C verstrekt. M2C verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Website of haar dienstverlening doorvoeren.

M2C heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen:

- een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
- het IP-adres gemaskeerd;
- in Google Analytics de instellingen om gegevens te delen uitgezet;
- de Website maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics cookies. Hierdoor zijn de cookies van Google Analytics als functionele cookies aan te merken.

Wijzigingen:
Deze Cookie verklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in deze Cookie verklaring zal via de Website bekend worden gemaakt.

10. Rechten van de gebruiker op deze website

Op grond van de privacywetgeving heeft de Gebruiker als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen de privacy policy wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze de Gebruiker deze rechten kan inroepen.

Op grond van de privacywetgeving heeft de Gebruiker als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen de privacy policy wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze de Gebruiker deze rechten kan inroepen.

Reactie:
M2C probeert zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op het verzoek van de Gebruiker te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat er meer tijd nodig is. Indien dat het geval is, zal de Gebruiker hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

In het Profiel van de Gebruiker bepaalde informatie inzien en aanpassen/verwijderen. Verder kan er een verzoek ingediend worden bij de helpdesk via support@sletplaats.be.

De mogelijkheid bestaat dat M2C een verzoek van de Gebruiker moet afwijzen, bijvoorbeeld omdat het verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat M2C (wettelijk gezien) niet aan het verzoek hoeft te voldoen. Dan wordt de Gebruiker van de afwijzing op de hoogte gesteld.

M2C wijst de Gebruiker erop dat deze, in het geval van afwijzing, het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzagerecht:
Gebruiker heeft het recht om een verzoek in te dienen om te achterhalen of M2C op Gebruiker betrekking hebbende persoonsgegevens verwerkt. M2C zal in overeenstemming met de wet een kopie van de over de Gebruiker verzamelde Persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie:
Gebruiker heeft het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op Gebruiker betrekking hebbende Persoonsgegevens in te dienen. Indien mogelijk, heeft Gebruiker het recht aanvullende Persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van de Persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden
Gebruiker heeft het recht te verzoeken tot verwijdering van (bepaalde) op Gebruiker betrekking hebbende Persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien het verzoek wordt toegekend, zullen de betreffende Persoonsgegevens verwijderd worden.

Recht op beperking:
Gebruiker heeft het recht om een verzoek in te dienen tot beperking van zijn Persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, gedurende de termijn van de beperking de Persoonsgegevens niet verder zullen worden verwerkt tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar:
Gebruiker heeft het recht om, onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens van Gebruiker, bijvoorbeeld als M2C de Persoonsgegevens verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang. Als Gebruiker bezwaar maakt, zal M2C de privacybelangen van Gebruiker afwegen tegen de Bedrijfsbelangen van M2C. Als het belang ven de Gebruiker zwaarder weegt, zal M2C de Persoonsgegevens niet verder verwerken.

Indien de Persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing kan de Gebruiker bezwaar maken tegen de verwerking. In dat geval zal M2C de Persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken.

Recht op dataportabiliteit
Gebruiker heeft het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. M2C zal de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan Gebruiker ter beschikking stellen zodat Gebruiker deze aan een derde partij kan overdragen.

11. Bewaren van Persoonsgegevens

M2C zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens zijn verkregen. Nadat de Gebruiker zijn account heeft verwijderd, wist M2C de Persoonsgegevens binnen 12 maanden, tenzij M2C gehouden is deze op grond van de wet langer te bewaren.

12. Veiligheid

Om ongeoorloofde toegang en onrechtmatige verwerking te voorkomen, heeft M2C passende beveiligingsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die de Gebruiker verstrekt te beschermen en te beveiligen.

13. Wijzigingen in deze privacy policy

Deze privacy policy kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website. De laatste versie van de privacy policy is van 1 december 2019.

14. Vragen of klachten

Vragen over deze privacy policy kunnen per mail gesteld worden door een bericht te sturen naar support@sletplaats.be. Voor klachten over het gebruik van Persoonsgegevens waarmee geen overeenstemming wordt bereikt met M2C kunnen ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.